Zespół Szkół w Gromadce


Idź do treści

Menu główne:


Koncepcja rozwoju szkoły

Dokumenty szkolne

Gromadka 05.05.2008Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Gromadce na lata 2008 - 2013
I CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA


Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół w Gromadce funkcjonują w środowisku wiejskim, w którym duża część ludności pracuje w okolicznych zakładach z terenu gminy lub powiatu, prowadzi także działalność gospodarczą lub rolniczą. Mimo polepszającej się sytuacji materialnej naszej społeczności wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinnej. Wiele dzieci potrzebuje pomocy materialnej, pedagogicznej i psychologicznej. Część problemów rozwiązywana jest przez pedagogów, wychowawców lub przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Bolesławcu. Pozostałe trudności próbuje rozwiązywać szkoła.

Struktura organizacyjna szkoły.

Zespół Szkół w Gromadce składa się z oddziału przedszkolnego, jedenastu oddziałów szkoły podstawowej i dziewięciu oddziałów gimnazjum.

Organami Szkoły są:
Dyrektor Zespołu Szkół w Gromadce,
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gromadce,
Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Gromadce,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gromadce,
Rada Rodziców Gimnazjum w Gromadce,
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Gromadce,
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Gromadce.

W zespole zachowuje się odrębność pracy Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadce.


Przejrzysty obraz szkoły dało zewnętrzne mierzenie pracy szkoły. Oto najważniejsze stwierdzenia zawarte w raporcie po mierzeniu.

Pomiar obejmował diagnozowanie pracy szkoły podstawowej i gimnazjum w następujących obszarach:
1. Koncepcja pracy szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Zarządzanie i organizacja.
3. Wychowanie i opieka.
4. Kształcenie.

Od momentu przejęcia obowiązków dyrektora szkoły starałem się solidnie poznać wszystkie dobre strony szkoły a także obszary, w których wymagana jest gruntowna poprawa. Dokonywaliśmy w szkole wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w obszarach, które zdaniem nauczycieli, rodziców i niejednokrotnie młodzieży nie wykazywały należytej jakości. Rozpoczęliśmy od ankietowania dzieci, nauczycieli i rodziców. Z otrzymanych wyników, po analizie wybraliśmy obszary do natychmiastowego mierzenia i te, które powinno się zmierzyć w przyszłości. Rozpoczęliśmy od procesu uczenia i nauczania, przez klimat szkoły, po procesy adaptacyjne młodzieży kończących szkołę podstawową a rozpoczynających naukę w gimnazjum. Badaliśmy także stan opieki nad młodzieżą oraz ich potrzeby wychowawcze. W tym samym czasie opracowałem koncepcję pracy szkoły podstawowej a następnie zespołu szkół, którą przyjęli pozytywnie nauczyciele, rodzice oraz organ prowadzący szkołę.
Teraz wiem, że praca moja oraz całego grona nauczycielskiego przyniosła pozytywne efekty. Wypracowane standardy pracy i wprowadzone zmiany zaowocowały pozytywnym raportem z zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. W uwagi na objętość wymienionego dokumentu przytoczę tylko mocne strony szkoły oraz słabe punkty.

Mocne strony szkoły.

" Szkoła jest wolna od przemocy i agresji.
" Oferta edukacyjna szkoły - w szczególności w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
" Nadzór pedagogiczny dyrektora.
" Sposób zarządzania i administrowania szkołą, sprawność organizacyjna.
" Promocja szkoły w środowisku lokalnym.


Słabe strony szkoły.

" Praca z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
" Organizacja wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Zmiany mające na celu poprawę w obszarach wymienionych jako słabe strony szkoły zostały już uczynione, co powinno w niedalekiej przyszłości uwidocznić się poprawą stanu rzeczy.
Przeprowadzony pomiar zewnętrzny oraz własne badania i spostrzeżenia pomogły mi w opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2008-2013.II KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W GROMADCE
NA LATA 2008 - 2013


Po niespełna 5 latach zarządzania Zespołem Szkół w Gromadce udało się stworzyć placówkę nowoczesną, dobrze wyposażoną z pięknym zapleczem sportowym i nowoczesnymi salami dydaktycznymi. Pomieszczenia szkoły są wymalowane, odświeżone i czyste. Nauczyciele mają do swej dyspozycji dostęp do sieci internet, prawie w każdej klasie znajduje się sprzęt RTV a w niektórych komputery. Szkoła posiada dwie sale komputerowe, salę kinowo-dydaktyczną, salę snookera, 2 świetlice oraz pomieszczenie wydawania posiłków i kawiarenkę-sklepik. Uczniami opiekuje się dwóch pedagogów oraz logopeda. Jest gabinet pielęgniarki i lekarza. Pomieszczenia socjalne są odnowione, umeblowane a związki zawodowe posiadają własny, odremontowany pokój spotkań. Powstała czytelnia, wzbogacono księgozbiór oraz utworzono centrum informatyczne ze środków unijnych.
Szkoła ma pełną płynność finansową a środki pozabudżetowe zapewniają możliwość ciągłego wzbogacania oferty edukacyjnej.

Można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że nauczyciele otrzymali narzędzia do pracy, którymi nie wstydziłaby się niejedna szkoła miejska. Czas, aby poprzez własna pracę, zaangażowanie i umiejętności wykorzystali potencjał szkoły oraz własny na osiąganie jak najlepszych wyników edukacyjnych oraz sukcesów wychowawczych.

Celami nadrzędnymi w mojej koncepcji funkcjonowania Zespołu Szkół w Gromadce jest wspieranie działań nauczycieli twórczych, pracujących sumiennie oraz innowacyjnych. Pomoc nauczycielom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami szkoły. Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego. Powrót do tradycji oraz dobrych praktyk szkolnych. Pozyskanie środków pozabudżetowych w ramach "Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013"


Kadra kierownicza

W koncepcji pracy kadry kierowniczej nie przewiduję większych zmian, ponieważ obecna struktura oraz przydział zadań i odpowiedzialności sprawdza się w praktyce. Zadaniem nadrzędnym będzie wzmocnienie nadzoru pedagogicznego oraz finansowego szkoły.

Kadra pedagogiczna.

Kadra Zespołu Szkół w Gromadce jest dobrze przygotowana do pracy, a jej wykształcenie i doświadczenie powinno owocować sukcesami pedagogicznymi. Należy jednak stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju inwencji twórczej nauczycieli i opracować system nagradzania za dodatkową pracę pedagogiczną i szczególne osiągnięcia. System motywacyjny powinien opierać się na motywowaniu nauczycieli twórczych, pracowitych zaangażowanych w życie szkoły i środowiska. Wspierać powinien także nauczycieli dokształcających się.
Prawie połowa nauczycieli jest obecnie w trakcie awansu zawodowego. Rolą dyrektora będzie takie pokierowanie rozwojem zawodowym swoich pracowników, aby uzyskać największe korzyści z realizowanych pomysłów. ( pomoce naukowe, opracowania, ścieżki międzyprzedmiotowe, programy autorskie, publikacje i projekty)


Kadra niepedagogiczna.

Zmianie mogą ulec zakresy czynności pracowników obsługi szkoły tak, aby dostosować je do działalności szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz obsługi wielu imprez sportowo-kulturalnych, które już od prawie dwóch lat odbywają się na terenie placówki. W związku ze zmianami obowiązków może, w nieznacznym stopniu, zmienić się ilość kadry niepedagogicznej. Zmiany te mogą zapewnić oszczędności finansowe. Należy w pełni wykorzystać istniejący potencjał ludzki, aby przeprowadzić bieżące naprawy i remonty wewnątrz budynków oraz utrzymywać w należytej czystości teren zewnętrzny szkoły.

Dydaktyka.

Organizacja nauczania.

Proces nauczania będzie ukierunkowany na właściwe przygotowanie uczniów do
sprawdzianu kompetencji dla klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego. Atrakcyjny plan nauczania ma motywować uczniów do nauki, umożliwiać nauczycielom pracę w różnych obszarach aktywności i zdolności uczniów. Planowane będą zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów. Część zajęć pozalekcyjnych będzie musiała być finansowana przez organ prowadzący lub rodziców. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozyskanie środków na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich z "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013"

Działania zmierzające do podniesienia poziomu nauczania w szkole:

a) praca z uczniem zdolnym - zajęcia pozalekcyjne umożliwić mają rozwój ucznia w kierunku jego
zainteresowań, wzięcie udziału w konkursach i zawodach,
b) przyjazny, wspomagający ucznia, motywacyjny system oceniania, bezpieczny dla ucznia i nauczyciela uwzględniający ocenianie wspierające i sumujące,
c) praca z uczniem słabym -zajęcie wyrównawcze, współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w tym zakresie,
d) praca z uczniem zdolnym i uzdolnionym,
e) wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu, wykorzystanie pracowni internetowych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych różnych przedmiotów, wykorzystanie sali kinowo-dydaktycznej,
f) lekcje prowadzone przez zaproszonych gości lub w ciekawym otoczeniu,
g) realizowane projekty edukacyjne,
h) przygotowywanie przez nauczycieli własnych autorskich programów zajęć edukacyjnych,
i) przygotowywanie przez nauczycieli uczniów do wszystkich organizowanych konkursów przedmiotowych, oraz branie udziału w konkursach wyższego szczebla,
j) organizacja pomocy nauczycielskiej oraz uczniowskiej dla uczniów z problemami edukacyjnymi,
k) wprowadzenie testów przedmiotowych na koniec każdego roku szkolnego sprawdzających obiektywnie poziom wiedzy i umiejętności poszczególnych uczniów i klas,
l) we wszystkich klasach będzie zamontowany komputer (w niektórych z dostępem do Internetu).


Wychowanie.

System wychowawczy oparty jest na opracowanym przez nauczycieli i rady rodziców programie wychowawczym szkoły. Należy przeprowadzić jego ewaluację i sprecyzować odpowiedzialność rodziny za wychowanie dziecka. Rodzice powinni wspierać pracę wychowawców i pedagogów w pracy z ich dziećmi.

Realizacji działań wychowawczych służyć będzie:

a) wdrażanie do samorządności poprzez stosowanie demokratycznych procedur w rozwiązywaniu problemów szkolnych oraz respektowanie uprawnień organów szkoły,
b) właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów jako forma zapobiegania agresji i przestępczości - koła, świetlice, zabawy i dyskoteki, integrowanie rodziców wokół tych działań,
c) prowadzenie tradycyjnych, sprawdzonych form promowania krajoznawstwa i turystyki,
d) wdrażanie do poszanowania tradycji, symboli narodowych i mowy ojczystej,
e) zapobieganie niedostosowaniu uczniów pochodzących z rodzin patologicznych,
f) integrowanie działań wychowawczych wokół sportu,
g) prowadzenie profilaktycznych programów wychowawczych, szkolenie nauczycieli w tym zakresie, współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami w tym zakresie,
h) podejmowanie działań prozdrowotnych, profilaktycznych - zielone szkoły, diagnozowanie wad postawy, promowanie sekcji sportowych,
i) stała współpraca z sądem rodzinnym, policją oraz kuratorami sądowymi sprawującymi opiekę nad uczniami;
j) modyfikacja istniejącego systemu rozliczania złych zachowań uczniów,
k) wprowadzenie minitoringu na terenie całej szkoły


Opieka nad uczniem.

Zapewnieniu właściwej opieki uczniom służyć będą działania:

a) udzielanie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z radą rodziców,
sponsorzy, GOPS),
b) organizowanie dożywiania dla uczniów, pomoc finansowa uczniom w tym zakresie,
c) diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych niedostosowaniem - poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, kuratorzy sądowi, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole,
d) prowadzenie nauczania indywidualnego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (szkoła
specjalna, szkoła życia, nieobecności spowodowane urazami),
d) stworzenie przy współpracy z organem prowadzącym dogodnych i bezpiecznych warunków dla dzieci
oczekujących na odjazd ze szkoły oraz podczas jazdy autobusem -budowa 2 wiat na terenie szkoły.
e) zwiększenie nadzoru kadry kierowniczej oraz organu prowadzącego nad jakością pełnienia obowiązków opiekuna młodzieży podczas dojazdów do i ze szkoły.


Plan rozwoju infrastruktury szkoły

a) pierwszoplanową sprawą jest współpraca z organem prowadzącym szkołę w budowie kompleksu boisk sportowych w ramach projekty "Boisko w każdej gminie",
b) z zabezpieczonych funduszy rozpocząć naprawę elewacji szkoły oraz wymianę pokrycia dachu,
c) w okresie wakacyjnym należy przeprowadzić gruntowną naprawę instalacji odgromowej,
d) ze środków własnych, pozabudżetowych planuję doposażyć gabinety przedmiotowe nauk matematyczno-przyrodniczych,
e) do 15 czerwca 2008 w szkole będą zainstalowane dwie nowoczesne sale komputerowe oraz dwie sale multimedialne - do tego czasu należy przygotować sieciowanie i okablowanie sal oraz dokonać przeglądu instalacji elektrycznej,
f) w przyszłym roku szkolnym zaplanowałem częściowe ogrodzenie szkoły, co jest warunkiem utrzymania bezpieczeństwa uczniów,
g) podczas wakacji będą wykonane następujące prace:
- malowanie korytarzy,
- wymiana drzwi wejściowych do oddziału zerowego oraz drzwi głównych do gimnazjum,
- malowanie w gimnazjum,
- prace na terenie zielonym,
- przeglądy i naprawy konserwatorskie.
h) w przyszłości planuję wprowadzenie podstawowej opieki dentystycznej, którą powinny być objęte wszystkie
dzieci z Zespołu Szkół w Gromadce,
i) nasza szkoła otrzyma salę przyrodniczą w ramach projektu "sala przyrodnicza w każdej gminie",
j) w planach należy także ująć budowę dwóch sal do nauczania języków obcych, które będą się
mieścić w miejscu wnęki na korytarzu górnym w szkole podstawowej,

Wszystkie rozwiązania organizacyjne i prawne zmierzać będą do stworzenia placówki przyjaznej uczniowi, bezpiecznej i atrakcyjnej programowo.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Kadra kierownicza oraz nauczyciele potrafią zmobilizować nie tylko pracowników szkoły, ale także całe środowisko do wspólnej pracy nad pomysłami i projektami oświatowymi. Do współpracy włączyło się wielu mieszkańców Gromadki w takich przedsięwzięciach jak:
- organizacja zabaw szkolnych dla dzieci,
- organizacja zabaw dochodowych, (zabawy karnawałowe)
- organizacja wycieczek szkolnych,
- organizacja festynów rodzinnych,
- pomoc materialna szkole,
- remonty pomieszczeń szkolnych,

Aby w pełni zamknąć planowany obraz współpracy z środowiskiem należy jeszcze wyliczyć inne zamierzenia:

a) ścisła współpraca z instytucjami kultury i oświaty w gminie (Szkoła Podstawowa w Osłej, Szkoła Podstawowa w Modle, GOKiS, GOPS, OSP oraz inne instytucje),
b) uaktywnienie rodziców gimnazjum w działaniach na rzecz zespołu szkół,
c) udostępnianie obiektów szkolnych innym instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, rodzicom,
d) współudział w organizowaniu imprez dla dzieci i młodzieży,
e) udział w konkursach, imprezach pozaszkolnych w gminie,
f) integracji zespołu szkół ze środowiskiem służyć będą działania promocyjne w formie:
- współorganizowania imprez dla mieszkańców wsi; ("Dni Gromadki" "Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", "Spotkanie czterech Kultur", "Święto Wrzosu")
- promowania szkoły i osiągnięć nauczycieli w Internecie - nasza strona, którą sam prowadzę ma adres www.zsgromadka.pl


Współpraca z organem prowadzącym szkołę.

Powodzenie zamierzeń zawartych w tej koncepcji w dużej mierze zależy od współpracy szkoły z organem prowadzącym. Mam nadzieję, że będzie się ona układała dobrze, a owocem jej będzie dobra szkoła i wykształcone środowisko naszej miejscowości. Jestem przekonany, że Wójt Gminy Gromadka będzie zadowolony z mojej pracy. Mamy zgodną wizję jak powinna wyglądać szkoła i jej pozycja w środowisku. Wiem, że finansowanie jednostki organizacyjnej powinno być jasne a wydatkowanie pieniędzy budżetowych przez dyrektora szkoły powinno być przejrzyste finansowo i gospodarne. Przed nami wiele zadań - budowa boisk sportowych, remont dachu i elewacji, ogrodzenie szkoły. Jest to czas, w którym gospodarność i uczciwość będzie bardzo ważnym elementem wspierającym projekt powstania całego kompleksu szkolno-sportowego.


Projekty i pomysły godne realizacji w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gromadce.


1. Wprowadzić do już istniejących zajęć pozalekcyjnych nowe koła zainteresowań:
- teatralno-filmowe,
- dziennikarskie (wydawanie gazety internetowej),
- koło fotografii cyfrowej,
- "Rusz głową" - koła międzyprzedmiotowe ukazujące naukę w przyjemny sposób.

2. Organizacja "Biblioteki podręczników z drugiej ręki".
3. Stworzenie multimedialnych biblioteczek przedmiotowych.
4. Raz na kwartał organizacja plenerów plastycznych - współpraca z ceramiką w Bolesławcu.
5. Wprowadzić, w miarę możliwości, realizację czwartej godziny wychowania fizycznego w formie zajęć na basenie lub rozgrywek szkolnych - szkolna liga sportowa.
6. Powołać sekcje sportowe:

- siatkówki,
- koszykówki,
- piłki ręcznej
- tańca lub aerobiku
- unihokeja

7. Wprowadzić program rozwijania turystyki szkolnej. Główne założenia:
a) uczniowie nauczania zintegrowanego poznają naszą gminę i powiat,
b) do zakończenia klasy szóstej uczeń poznaje stolicę Dolnego Śląska - Wrocław
c) do zakończenia gimnazjum każdy uczeń powinien zwiedzić Warszawę lub Kraków

8. Nauczyciele katechezy powinni zainicjować prowadzenie wolontariatu przez chętna młodzież. (Wykonywanie łatwych, codziennych czynności ludziom chorym i starym - oczywiście za zgodą zainteresowanych osób i za zgodą rodziców wolontariuszy.]

10. We wrześniu i maju organizacja "Tygodnia Sportu Szkolnego"
11. We wrześniu wprowadzić nowe święto szkolne - "Żakinada" Przykładowy harmonogram -
- rano pochód ulicami Gromadki i odebranie symbolicznych kluczy do naszej
miejscowości od Wójta Gminy Gromadka,
- południe - piknik rodzinny
- po południu - dyskoteka

12. Od nowego roku szkolnego wprowadzić tradycję, że każda klasa zobowiąże się do
wykonania uzgodnionego z wychowawcą zadania na rzecz szkoły, miejscowości, ekologii.
Po wykonaniu zadania przekaże do dyrektora raport z wykonanego zobowiązania. Opiekę
nad klasą będzie sprawował wychowawca.

13. Aby rodzice mogli poznać choć namiastkę pracy w szkole proponuję aby raz na cały pobyt
dziecka w szkole rodzic spędził jeden dzień w zespole szkół, z możliwością
obserwacji zajęć oraz wspomagania pełnienia dyżurów.

14. Dla klas młodszych proponuje integrację ze szkołą i wychowawcą w formie "Doby
przetrwania w szkole"

15. Proponuje także wprowadzenie:

- nauki tańca towarzyskiego,
- stworzenie ogródka meteorologicznego,
- stworzenie mini miasteczka ruchu drogowego (część pomocy jest już zakupiona)

Podsumowanie
" Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nie ma nigdy pomyślnych wiatrów."

SenekaPowrót do treści | Wróć do menu głównego